REGULAMIN KORZYSTANIA Z KLUBU #GYM LUBLIN

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy Regulamin Korzystania z Klubu #GYM Lublin („Regulamin”) określa sposób,

zakres i ogólne zasady korzystania z Klubu & Spa

1.2. Klubu #GYM Lublin znajduje się w Lublinie przy ulicy Fabrycznej 2 w CH Gala

1.3. Użytkownicy są zobowiązaniu zapoznać się z Regulaminem przed rozpoczęciem

korzystania z Klubu. Korzystanie z Klubu stanowi oświadczenie i potwierdzenie przez

Użytkownika, że Użytkownik zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje

postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

1.4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące

przepisy prawa polskiego.

1.5. Użytkownikiem Klubu może być osoba, która spełnia następujące warunki:

1.5.1. zawarła z Klubem Umowę o świadczenie usług zgodnie z polskim prawem; oraz

1.5.2. ma pełną zdolność do czynności prawnych; oraz

1.5.3. jest osobą pełnoletnią lub osobą w wieku od 16 lat posiadającą zgodę rodziców lub opiekunów.

1.6. Wstęp do Klubu umożliwia weryfikacja mapy linii papilarnych poprzez przyłożenie

przez Użytkownika palca do czytnika umieszczonego w:

1.6.1. Kiosku; lub

1.6.2. w recepcji Klubu znajdującej się w lobby Klubu w CH Gala.

System informatyczny rozpoznaje zarejestrowanego Użytkownika i umożliwia wstęp do

Klubu.

1.7. Klub jest otwarty:

1.7.1. od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 23.00; w soboty i niedziele w godzinach 8.00 do 20.00

1.7.2. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany godzin lub dni otwarcia. Zmienione godziny podane będą do wiadomości na stronie www klubu lub na klubowym facebooku

2. ZASADY UPRAWIANIA SPORTU I KORZYSTANIA Z KLUBU

2.1. Użytkownik korzystający z Klubu obowiązany jest do stosowania czystego stroju

sportowego, a także do zmiany obuwia na odpowiednie do rodzaju wykonywanych

ćwiczeń, przy czym w pomieszczeniach takich jak łazienki, pomieszczenia

prysznicowe oraz strefa spa obowiązuje obuwie na gumowej, antypoślizgowej podeszwie i strój

kąpielowy. Zmiana obuwia i stroju odbywa się w udostępnionych przez Klub szatniach,

osobnych dla kobiet i mężczyzn, przed wejściem na salę ćwiczeń lub łazienkę.

2.2. Klub udostępnia Użytkownikom szafki w szatniach, w których możliwe jest

pozostawienie rzeczy osobistych. Klub zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za

rzeczy pozostawione w szafkach przez Użytkowników.

2.3. Użytkownik jest obowiązany zaopatrzyć się w kłódkę do szafki dla zapewnienia

bezpieczeństwa pozostawionym w niej przez siebie rzeczom i przedmiotom

wartościowym.

2.4. Użytkownik jest zobowiązany do każdorazowego opróżniania szafki po zakończeniu

korzystania z Klubu w danym dniu. Szafki są opróżniane przez Klub każdej nocy.

Rzeczy pozostawione w szafkach są przechowywane przez Klub przez okres 3 dni

umożliwiając ich odbiór Użytkownikowi.

2.5. Przed rozpoczęciem ćwiczeń Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z

instrukcjami i regulaminem obsługi urządzeń. Ewentualne wątpliwości, pytania i uwagi

należy zgłaszać personelowi Klubu.

2.6. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu

należących do Klubu w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.

2.7. Użytkownik przed rozpoczęciem ćwiczeń powinien sprawdzić samodzielnie stan

techniczny urządzenia. Każdą wątpliwość w tym zakresie należy niezwłocznie zgłaszać

personelowi Klubu.

2.8. Szczególną uwagę należy zwracać na stan techniczny mechanizmów służących do

udźwigów ciężarów (wolne ciężary). Z podobną uwagą należy zakładać tarcze na

sztalugę do podnoszenia ciężarów.

2.9. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z ręcznika podczas wykonywania ćwiczeń

na urządzeniach, a po ich zakończeniu do dezynfekcji miejsca za pomocą środków

dostępnych na sali.

2.10. Ręcznik oraz części ubrania należy trzymać z dala od ruchomych części urządzeń.

Sznurowadła powinny być starannie zawiązane. Długie włosy powinny być związane.

2.11. Personel Klubu nie posiada wykształcenia medycznego. W razie jakichkolwiek

wątpliwości co do stanu zdrowia lub sprawności fizycznej Użytkownik powinien we

własnym zakresie poddać się odpowiednim badaniom lekarskim, aby uzyskać

informacje odnośnie braku przeciwwskazań do wykonywania określonych ćwiczeń.

2.12. Użytkownik nie ma prawa korzystania z Klubu, jeżeli jest w stanie infekcji, choroby

zakaźnej lub innej dolegliwości, która może mieć wpływ na inne osoby przebywające w

Klubie.

2.13. Zabrania się zeskakiwania oraz innego gwałtownego opuszczania stanowiska ćwiczeń.

2.14. Po każdorazowym zakończeniu ćwiczenia należy uporządkować stanowisko oraz

wszystkie elementy sprzętu, a w szczególności odłożyć sztangi, gryf, hantle na

właściwe stojaki.

2.15. Zabrania się przesuwania urządzeń treningowych, za wyjątkiem wolnych ciężarów oraz

urządzeń, których funkcja i sposób korzystania uprawnia do takiego przesuwania.

2.16. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania i zachowywania czystości oraz

stosowania się do ogólnie przyjętych norm zachowania podczas korzystania z usług

Klubu. Niedopuszczalne jest utrudnianie lub uniemożliwianie korzystania z Klubu innym

Użytkownikom (za wyjątkiem przypadków korzystania z urządzeń znajdujących się w

Klubie w ramach wykonywanych ćwiczeń), a także jakiekolwiek formy ubliżania im lub

grożenia, w tym używanie na terenie Klubu, pomimo uwag ze strony personelu Klubu,

słów powszechnie przyjętych za obelżywe. Niedopuszczalne jest także zachowanie

uwłaczające godności innych Użytkowników, w tym zachowania wulgarne lub

obsceniczne, a także będące przejawem rasizmu lub mające znamiona molestowania

lub dyskryminacji z uwagi na rasę, religię lub płeć.

2.17. Użytkownik może wnosić na teren Klubu napoje bezalkoholowe

2.18. Użytkownik nie powinien słuchać muzyki na głos za pośrednictwem własnego sprzętu

grającego – dopuszcza się stosowanie słuchawek.

2.19. Na terenie Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz:

2.19.1. wnoszenia, spożywania, używania i pozostawania pod wpływem alkoholu,

narkotyków oraz innych środków odurzających,

2.19.2. palenia tytoniu,

2.19.3. handlu i akwizycji, a także zakaz naklejania i pozostawiania reklam i ulotek na

terenie Klubu,

2.19.4. wprowadzania i przechowywania zwierząt,

2.19.5. wnoszenia niebezpiecznych narzędzi, materiałów pirotechnicznych,

łatwopalnych, wybuchowych oraz broni,

2.19.6. prowadzania działalności przez podmioty niezwiązane z #Gym Lublin bez uzyskania jej

wyraźnej zgody, w szczególności dotyczy to prowadzenia treningów personalnych.

2.20. Osoby będące w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub innych

środków odurzających nie będą wpuszczane na teren Klubu.

2.21. Osoby naruszające porządek, przepisy niniejszego Regulaminu lub obowiązujących

instrukcji obsługi urządzeń do ćwiczeń mogą zostać wyproszone przez personel Klubu.

2.22. Użytkownik nie powinien wnosić na teren Klubu albo zostawiać bez nadzoru rzeczy

wartościowych.

3. ZAJĘCIA FITNESS

3.1. Zajęcia odbywają się w Klubie w wyznaczonych godzinach obwieszczonych w grafiku

zajęć. Grafik zajęć jest dostępny w recepcji Klubu oraz na stronie www Klubu. Klub

zapewnia, że zajęcia fitness będą prowadzone przez uprawnione i wykwalifikowane do

tego osoby.

3.2. Rejestracji na zajęcia można dokonać osobiście w recepcji Klubu, telefonicznie lub za

pomocą strony www Klubu.

3.3. Klub może zmienić godzinę / przedmiot zajęć lub odwołać zajęcia wskazane w grafiku

zajęć, w szczególności w przypadku niewystarczającej ilości chętnych Użytkowników.

3.4. Ilość miejsc na zajęciach jest ograniczony i uzależniony jest od rodzaju oraz charakteru

zajęć.

3.5. O udziale w zajęciach decyduje kolejność zapisów.

3.6. Klub może odmówić udziału w zajęciach osobie, która się na nie zapisuje i notorycznie

nie bierze w nich udziału.

3.7. W miejsce osób, które nie przybędą na zajęcia albo przybędą z opóźnieniem na

zajęcia będę rejestrowane osoby z listy rezerwowej albo inne osoby, które wyrażą chęć

udziału w zajęciach.

3.8. Ze względów bezpieczeństwa oraz komfortu pozostałych Użytkowników osoba, która

przybędzie na zajęcia po ich rozpoczęciu nie zostanie do nich dopuszczona.

4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

4.1. Użytkownik ponosi materialną odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie

pomieszczeń, urządzeń lub sprzętu należących do Klubu

4.2. Za wyrządzone przez Użytkownika szkody na mieniu oraz szkody na osobie powstałe

na skutek nieprawidłowego korzystania, uszkodzenia, zniszczenia pomieszczeń lub

urządzeń odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

4.3. W przypadku odnotowania przez personel Klubu lub zgłoszenie przez innych

Użytkowników zachowań Użytkownika, które zagrażają bezpieczeństwu innych osób

przebywających w Klubie lub mogą zaszkodzić reputacji Klubu, w szczególności z powodu agresywnego lub groźnego zachowania, wandalizmu lub innych zachowań niezgodnych z zasadami współżycia społecznego, personel Klubu ma prawi wyprosić Użytkownika z Klubu.

4.4. Klub nie ponosi odpowiedzialności za urazy powstałe w związku z niedostosowaniem

rodzaju ćwiczeń do stanu zdrowia i sprawności fizycznej Użytkownika.

5. POSTANOWIENIA DODATKOWE

5.1. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z przepisami przeciwpożarowymi oraz

system wyjść ewakuacyjnych.

5.2. Klub ma prawo do czasowego nieświadczenia usług i zamknięcia obiektu Klubu, w

celu przeprowadzenia koniecznych prac konserwatorskich, remontów lub innych

działań, które okażą się niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Klubu lub

poszczególnych urządzeń i świadczenia usług na najwyższym poziomie.

5.3. Klub uprawniona jest do utrwalania za pomocą dostępnych środków swoich obiektów

dla celów reklamowych i promocyjnych, wskutek czego może dojść do

niezamierzonego utrwalenia wizerunku Użytkownika, przy czym ewentualne

wykorzystanie wizerunku Użytkownika w materiałach (promocyjnych/reklamowych)

nastąpi w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

5.4. Klub zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.

5.5. Klub może wskazać inne przepisy porządkowe dotyczące korzystania z Klubu lub

oświadczenia, wywieszając o tym informację w Klubie, w przypadkach kiedy charakter i

okoliczności wymagają niezwłocznego działania.

6.STREFA SPA & WELLNES

6.1 SPA jest strefą ciszy i relaksu.

6.2 SPA jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8-22, w soboty i niedziele w godzinach 8-20

6.3 W Spa obowiązuje ręcznik wydawany na podstawie karnetów klubowych lub wykupiony wcześniej w recepcji.

6.4 Na terenie SPA obowiązuje zakaz: palenia tytoniu, spożywania alkoholu, wnoszenia opakowań szklanych, żucia gumy.

6.5 Na terenie SPA należy zachować szczególną ostrożność: nie biegać, nie wskakiwać do wanien jacuzzi.

6.6 Do SPA nie będą wpuszczane osoby:

– których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających

– z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry

– których zachowanie stanowi zagrożenie dla innych gości i pracowników Klubu

– których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm.

7.PŁATNOŚĆ

7.1 Członkowie są osobiście odpowiedzialni za dokonanie płatności na rzecz Klubu. Dotyczy to również przypadków, gdy podczas zawierania umowy członkowskiej, jako odpowiedzialna za zapłatę podana jest inna osoba. Drugi płatnik musi być aktywnym członkiem Klubu.

7.2 Umowa z 3-, 6- lub 12-miesięczną płatnością z góry:

– W przypadku zawarcia umowy z 6- lub 12-miesięczna płatnością z góry, opłatę należy uiścić w całości, podczas podpisywania umowy członkowskiej.

7.3 Płatności można dokonać kartą kredytową, przelewem przez stronę www klubu lub gotówka lub kartą w recepcji klubu.

8.ZAWIESZENIE, PRZENOSZENIE ORAZ WYPOWIEDZENIE UMOWY CZŁONKOSTWA

8.1 Istnieje możliwość zamrożenia karnetu. Karnet może być zamrożony jednorazowo lub wielorazowo, każdorazowo na okres nie dłuższy niż 28 dni. Po upływie okresu zamrożenia członkostwo jest automatycznie wznawiane. Każdorazowo za zamrożenie karnetu pobierana jest opłata 10zł. Nie ma możliwości zamrożenia członkostwa wstecz. Karnet motywacyjny i nie podlega możliwości zamrożenia.

8.2 Istnieje możliwość przeniesienia członkostwa. Członkostwo może zostać przeniesione tylko jeden raz, zatem osoba przejmująca członkostwo nie możne przenieść go na kolejną osobę. Osoba przejmująca członkostwo ma obowiązek uiścić opłatę administracyjną w wysokości 39 zł i pisemnie zaakceptować niniejszy regulamin, co ostatecznie musi zostać zatwierdzone przez Klub. Abonament wykupiony w ramach akcji promocyjnych oraz karnet motywacyjny nie podlega możliwości przeniesienia na inną osobę.

8.3 Rezygnację z członkostwa można zgłosić za pośrednictwem wiadomości

e-mail przesłanej do centrali (kontakt@gymlublin.pl ) lub osobiście w recepcji Klubu.

8.4 W okresie zamrożenia karnetu nie może jednocześnie upływać okres wypowiedzenia Umowy.

8.5 Rozwiązanie umowy jest zawsze wiążące i niemożliwe jest jego cofnięcie. Zobowiązania Członka klubu pozostają w mocy przez cały okres trwania wypowiedzenia.

Członkostwo może zostać rozwiązana przez Klub ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:

– Członek naruszy postanowienia niniejszego regulaminu, jeżeli pomimo wyznaczenia przez Klub

dodatkowego okresu na usunięcie stwierdzonych naruszeń, Członek nie zaprzestanie naruszenia jej

postanowień.

– Członek zachowuje się w nieodpowiedni sposób, który może mieć wpływ na reputację lub interesy Klubu, zwłaszcza w przypadku przejawiania agresji, wandalizmu lub naruszania zasad współżycia w klubie ze szkodą dla innych członków w jakikolwiek inny sposób.

9. DOPING

9.1 W klubie zabronione jest posiadanie, stosowanie lub pozostawanie pod wpływem niedozwolonych środków, w szczególności alkoholu, narkotyków czy środków dopingujących.

9.2 Klub jest uprawniony do wezwania do klubu uprawnionych służb, w szczególności Policji, w przypadku podejrzenia posiadania lub stosowania przez Członka niedozwolonych preparatów. W przypadku stwierdzenia podejrzenia posiadania lub stosowania niedozwolonych preparatów, właściwe służby mogą podjąć działania mające na celu wyjaśnienie tej sprawy. W przypadku potwierdzenia podejrzenia rozstrzygnięciem właściwych służb, Klub jest uprawniony do wypowiedzenia umowy członkowskiej ze skutkiem natychmiastowym.

10. ODPOWIEDZIALNOŚCI ZWIĄZANA Z WYPADKAMI I MIENIEM

10.1 Klub nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia ciała, uszkodzenia lub utratę mienia będącego

własnością jakiegokolwiek członka klubu, jeśli ta szkoda lub strata nie powstanie w wyniku przyczyn zawinionych przez Klub

11. DANE OSOBOWE

Podczas nieobecności personelu, dostęp do obiektu zapewniony jest za pośrednictwem czytnika linii papilarnych. Dane te są przechowywane wyłącznie na personalnej karcie członkowskiej, której dane porównywane są z odczytem dokonywanym przed wejściem do obiektu. Członkowie klubu zostali poinformowani o systemie monitoringu zamontowanym przy wejściu i na terenie obiektu ze względów bezpieczeństwa.

12. TRENING PERSONALNY

12.1 Członek nie może świadczyć w Klubie usług treningu personalnego na rzecz innych

Członków. Świadczenie takich usług jest dopuszczalne jedynie na podstawie odrębnie zawartej z Klubem #Gym Lublin umowy w tym zakresie.

12.1 Członek nie może wpuszczać do klubu innych trenerów personalnych, którzy nie są

zaakceptowani przez Klub, jak również korzystać z ich usług.

13. ZAKUPY ZA POŚREDNICTWEM INTERNETU

• poniższe postanowienia mają zastosowanie wyłącznie w przypadku podpisywania członkostwa za pośrednictwem strony internetowej www.gymlublin.pl

• W przypadku zakupów za pośrednictwem Internetu zastosowanie mają przepisy dotyczące umów

zawieranych na odległość.

• Zakupy dokonywane przez Internet mają charakter indywidualny, co oznacza, że umowę za

pośrednictwem strony internetowej może zawrzeć jedynie osoba zamierzająca zostać członkiem klubu.

• Członkowie klubu zaakceptowali za pośrednictwem strony internetowej warunki członkostwa

kreślone w niniejszej umowie.

14. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

14.1 Członkowie mają prawo do odstąpienia od zakupu w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy,

powiadamiając o tym Klub. Członkostwo zostaje wówczas rozwiązane, bez zwrotu opłaty wpisowej i kwoty niewykorzystanego karnetu.

15. PŁATNOŚĆ INTERNETOWE

15.1 Zapłaty opłaty wpisowej oraz płatności karnetu w ramach umowy, należy dokonać za pośrednictwem strony internetowej www.gymlublin.pl postępując zgodnie ze znajdującymi się tam instrukcjami.

16. WARUNKI ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG

16.1 Umowa wchodzi w życie w dniu zarejestrowania zakupu na stronie internetowej, nie w dniu odbioru karty. Członkostwo można odebrać w klubie na podstawie kodu podanego w powitalnej wiadomości e-mail w godzinach pracy recepcji. Powitalna wiadomość e-mail wysyłana jest na adres e-mail podany podczas zakupu.

17. KARNETY

17.1 Karnet OPEN – abonament uprawniający do korzystania bez ograniczeń z wszelkich usług fitness i innych zajęć grupowych znajdujących się w ofercie Klubu oraz dostępu do siłowni Klubu przez okres 30 dni (Karnet OPEN nie obejmuje usług wyszczególnionych w cenniku Fitness Premium & Spa).

17.2 Karnet OPEN 3 miesiące – abonament uprawniający do korzystania bez ograniczeń z wszelkich usług fitness i innych zajęć grupowych znajdujących się w ofercie Klubu oraz dostępu do siłowni Klubu przez okres 90 dni (Karnet OPEN nie obejmuje usług wyszczególnionych w cenniku Fitness Premium & Spa).

17.3 Karnet OPEN 6 miesięcy– abonament uprawniający do korzystania bez ograniczeń z wszelkich usług fitness i innych zajęć grupowych znajdujących się w ofercie Klubu oraz dostępu do siłowni Klubu przez okres 180 dni (Karnet OPEN nie obejmuje usług wyszczególnionych w cenniku Fitness Premium & Spa).

17.4 Karnet OPEN 12 miesięcy– abonament uprawniający do korzystania bez ograniczeń z wszelkich usług fitness i innych zajęć grupowych znajdujących się w ofercie Klubu oraz dostępu do siłowni Klubu przez okres 365 dni (Karnet OPEN nie obejmuje usług wyszczególnionych w cenniku Fitness Premium & Spa).

17.5 Karnet Promocyjny – abonament uprawniający do korzystania z usług fitness lub innych zajęć grupowych znajdujących się w ofercie Klubu, którego zakres praw i obowiązków Członka Klubu, w tym należne opłaty, zasady zmiany rodzaju karnetu i jego zawieszenia określają warunki promocji. Karnet Promocyjny może obowiązywać przez określony czas (tymczasowo) w zależności od warunków promocji, w oparciu o które został wprowadzony.

17.6 Karnet Motywacyjny – abonament uprawniający do korzystania bez ograniczeń z wszelkich usług fitness i innych zajęć grupowych znajdujących się w ofercie Klubu oraz dostępu do siłowni Klubu przez okres 30 dni (Karnet Motywacyjny nie obejmuje usług wyszczególnionych w cenniku Fitness Premium & Spa). Koszt karnetu to 129zł płatne wyłącznie z góry, przez stronę www klubu za pomocą karty płatniczej. Warunkiem otrzymania zwrotu 119,01 zł jest spełnienie przez klubowicza warunku: 20 wejść do klub, każde wejście na minimum 1 godzinę w okresie 30 dni. Wejście zaliczane do promocji Karnet Motywacyjny może być wyłącznie raz dziennie. Wejście powyżej 1 dziennie nie będą zaliczane do obniżki promocyjnej. Wejścia weryfikowane są na podstawie logowania z systemu dostępu do klubu. Karnet Motywacyjny nie podlega zamrożeniu.

17.7. Opłata wpisowa – bezzwrotna opłata, którą ponosi Nowy Klient w związku z przypisaniem członkostwa w klubie #Gym Lublin